คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ปูพื้นฐานแต่วัยเยาว์ เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่ยั่งยืน
จะช่วยให้เด็กเริ่มต้นด้วยพื้นฐานที่ดีและสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

  • 12 ระดับ
  • ระดับพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หนังสือชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงขั้นสูง ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกฝนจะเริ่มจากการสนทนาพื้นฐาน และพัฒนาไปจนถึงขั้นสูงในสถานการณ์จริง เช่น ภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม, การโรงแรม, ร้านอาหาร, การท่องเที่ยว เป็นต้น

  • 4 ระดับ
  • ระดับพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี ยังออกแบบหลักสูตรเฉพาะทางให้เหมาะกับธุรกิจของนายจ้างที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับพนักงานของท่าน เราจัดทำหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่าน เพื่อให้พนักงานในองค์กรของท่าน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับลูกค้าชาวต่างชาติหรือกับผู้บริหารชาวต่างชาติในองค์กรได้

หลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วยระบบเสียง ระบบพูด และระบบฟัง ที่ออกแบบเฉพาะทางภายใต้หลักสูตร "ซิมโฟนิคส์" ของเรา คำศัพท์ต่างๆ จะสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในธุรกิจของท่าน อีกทั้งพวกเขาจะได้ฝึกฝนทักษะการพูดโทรศัพท์ การโต้ตอบอีเมล์ และการอ่านจดหมายธุรกิจ และสำนวนทางธุรกิจต่างๆได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

  • 4 ระดับ
  • ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง

ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic Writing)

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเขียนอย่างง่าย ฝึกการเขียน การรวมประโยค เขียนอย่างไรให้ออกมาจากความคิดของตนเอง ไม่ได้มาจากการท่องจำ แนวทางการศึกษาโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่ทำให้การเขียนของคุณสามารถสื่อความได้

- คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business Writing)

ผู้เรียนต้องเคยเรียนคอร์สการเขียนเบื้องต้นมาก่อน หรือผ่านการประเมินรับรองจากครูผู้สอนก่อน เนื้อหาจะเรียนเพื่อฝึกทักษะการเขียนในเชิงธุรกิจ เช่น การเขียนอีเมล์ ติดต่อซื้อขาย สำนวนต่างๆ ที่ควรใช้ในการเจรจาธุรกิจ

  • 4 ระดับ
  • ระดับพื้นฐาน - ระดับกลาง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง เรียนแบบเร่งรัด เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานขั้นพื้นฐานได้

จะศึกษาตั้งแต่การเขียนใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ การแนะนำตนเอง และฝึกการโต้ตอบคำถามกับครูชาวต่างชาติ ในคำถามจะมักจะพบเมื่อเข้าสัมภาษณ์งาน

  • 2 ระดับ
  • ระดับพื้นฐาน - ระดับกลาง
กลับไปด้านบน