แปลเอกสาร

บริการรับแปลเอกสาร

บริการแปลภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาไทย จากทีมงานแปลที่มีประสบการณ์ รับรองคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา บริการพิมพ์เป็นไฟล์ให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที


 • เอกสารสัญญาทางธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์
 • บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่นชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล
 • ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบมรณะบัตร
 • หนังสือเดินทาง passport
อัตราค่าบริการ
ประเภทการแปลเอกสาร ราคาต่อหน้า
แปลอังกฤษ-ไทย 300-500 บาท
แปลไทย-อังกฤษ 400-800 บาท
แปลญี่ปุ่น-ไทย 500-800 บาท
แปลไทย-ญี่ปุ่น 800-1,200 บาท
แปลญี่ปุ่น-อังกฤษ 800-1,200 บาท
แปลอังกฤษ-ญี่ปุ่น 800-1,200 บาท

ราคาค่าบริการ ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า ความยากง่ายของเนื้อหา โดยพิจารณาจากต้นฉบับ เกณฑ์ในคิดจำนวนหน้าเอกสาร ตามหน้ากระดาษ A4 หรือประมาณ 25-28 บรรทัด โดยใช้ฟอนท์ Angsana 16 (สำหรับภาษาอังกฤษใช้ Angsana 18) ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมธนาคาร

ขั้นตอนการใช้บริการ
 • 1.ส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ มาที่ [email protected]
 • 2.ทางโรงเรียนจะตีราคาค่าแปลเอกสาร แจ้งกำหนดวันจัดส่ง และส่งใบเสนอราคากลับ
 • 3.ผู้ใช้บริการต้องชำระเงิน รายละเอียดการชำระเงิน และแฟ็กซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่
  โทรสาร 038-287262 หรือ [email protected]
 • 4.ทางโรงเรียนจะโทรแจ้งหรืออีเมล์กลับเพื่อยันยืนการใช้บริการ
 • 5.การจัดส่งเอกสารแปล บริการส่งทาง Email, ไปรษณีย์ หรือสามารถเข้ามารับเอกสารได้ที่โรงเรียน
กลับไปด้านบน